Jak odzyskać pieniądze od dłużnika ukraińskiego który nic nie ma?

Uwaga! Nieściągalność należności! Jak odzyskać pieniądze od dłużnika (kontrahenta) ukraińskiego który nic nie ma?

Podatnik będzie mógł zaliczyć odpisaną wierzytelność również do kosztów podatkowych pod warunkiem spełnienia określonych ustawą wymogów: wierzytelność nie może być przedawniona oraz musi zostać odpowiednio udokumentowana.

Sposoby dokumentowania nieściągalności należności zostały wymienione w ustawie o CIT. Sposobem dokumentowania jest uzyskanie postanowienia o nieściągalności wydanego przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego.

Warto podkreślić, że sam nakaz zapłaty wydany przez ukraiński sąd nie jest w świetle ustawy o CIT wystarczający. Należy posiadać odpowiedni dokument przygotowany przez komornika (Państwowa służba przymusowego wykonywania), z którego jednoznacznie będzie wynikało, że dłużnik nie ma środków na pokrycie zobowiązań.